Its beauty comes out only - Gujarati Quotes at statush.com

છલકાઈ પછી જ તેની સુંદરતા બહાર આવે પછી એ પાણી હોયકે લાગણી

gujarati feeling water