Its beauty comes out only

Its beauty comes out only

છલકાઈ પછી જ તેની
સુંદરતા બહાર આવે
પછી એ પાણી હોયકે લાગણી
Tags gujarati feeling water
Category Gujarati
Views 2062 VIEWS
Downloads 408 DOWNLOADS