mega888 Ralation Quotes at statush.com
Who did not have time for a relationship - Gujarati Quotes at statush.com

જેમને સબંધ માટે સમય નહોતો કાઢ્યો, આજે એમની પાસે સમય કાઢવા કોઈ સબંધ નથી.

time ralation