Speaking from the mind

Speaking from the mind

મન થી વાત કરવી અને
કોઈનું મન રાખવા વાત કરવી
એમાં ઘણો તફાવત છે.
Tags gujarati mind
Category Gujarati
Views 2309 VIEWS
Downloads 393 DOWNLOADS