No need to say pride

No need to say pride

અભીમાન કહે છે કે
કોઈ ની જરૂર નથી
પણ અનુભવ કહે છે
કે ધૂળની પણ જરૂર પડે
Tags gujarati pride experience
Category Gujarati
Views 5294 VIEWS
Downloads 429 DOWNLOADS