If you dont remember the past Gujarati Quotes at statush.com

If you dont remember the past

વીતેલા સમયને યાદ
ન રાખો તો ચાલશે પણ
તેમાંથી મળેલા અનુભવને
કાયમ યાદ રાખજો
Tags gujarati time experience
Category Gujarati
Views 2152 VIEWS
Downloads 395 DOWNLOADS