How many people are happy Gujarati Quotes at statush.com

How many people are happy

તમે કેટલા ખુશ છો એના
કરતા વધુ મહત્વ એ વાતનું છે
કે તમારા લીધે કેટલા
લોકો ખુશ છે...
Tags gujarati people happy
Category Gujarati
Views 1592 VIEWS
Downloads 486 DOWNLOADS