How many people are happy

How many people are happy

તમે કેટલા ખુશ છો એના
કરતા વધુ મહત્વ એ વાતનું છે
કે તમારા લીધે કેટલા
લોકો ખુશ છે...
Tags gujarati people happy
Category Gujarati
Views 1204 VIEWS
Downloads 261 DOWNLOADS