Even if you are a child Gujarati Quotes at statush.com

Even if you are a child

તમે બાળક જેવા થાઓ પણ
તેઓને તમારા જેવું
કરાવવા ફોફા મારશો નહી
Tags gujarati child
Category Gujarati
Views 1474 VIEWS
Downloads 449 DOWNLOADS