Dont expect too much

Dont expect too much

વધુ પડતી આશા ના રાખો,
કેમ કે એ વધુ દુઃખી કરે છે
Tags gujarati
Category Gujarati
Views 3437 VIEWS
Downloads 556 DOWNLOADS