Be courageous if you fail

Be courageous if you fail

નિષ્ફળતા મળે તો હિંમત
રાખજો, સફળતા મળે
તો વિનમ્રતા રાખજો..
Tags gujarati
Category Gujarati
Views 2548 VIEWS
Downloads 403 DOWNLOADS