Always choose no one

હંમે કોઈ પસંદ ના કરે ઉસકા હંમે કોઈ ગમ નહી મગર બદનસીબ હે વો જીસકે નસીબ મેં હમ નહી

Download View Full Screen