The tree also always changes the leaves

જો મહેનત કરયા પછી પણ સપના પુરા નાં થાય તો રસ્તો બદલો પણ સીધાંત નહી

gujarati tree leave