The darkness is where we

The darkness is where we

અંધારું જ જ્યાં આપણું
હોય ત્યાં પારકાનું
અજવાળું કામ ના આવે.
Tags gujarati
Category Gujarati
Views 2887 VIEWS
Downloads 346 DOWNLOADS