Temperatures are a feature of both of us

તાપણાં અને આપણાં બંનેની એક ખાસીયત છે બહુ નજીક પણ ના રહવું, અને બહુ દૂર પણ ના રહેવું શુભ સવાર

Download View Full Screen