No one is getting better

No one is getting better

હાલ પૂછવાથી
કોઈ સારું નથી થઈ જતું
પણ..
એક આશા મળે છે કે
દુનીયાની ભીડમાં પણ
કોઈ આપણું છે
Tags gujarati own family
Category Gujarati
Views 4716 VIEWS
Downloads 429 DOWNLOADS