Life has the same need

Life has the same need

જીવનમાં શ્વાસ અને વિશ્વાસ
બંને ની સરખી જરુરિયાત છે,
"શ્વાસ" ખતમ
તો જિંદગી ખતમ,
"વિશ્વાસ" ખતમ
તો સંબંધ ખતમ..!
Tags gujarati life truth
Category Gujarati
Views 1496 VIEWS
Downloads 278 DOWNLOADS