It doesnt even give the world the right to cry

રોવાનો અધીકાર પણ નથી આપતું આ જગત, ક્યારેક લોકોને બતાવવા માટે હસવું પણ પડે છે

Download View Full Screen