In sugarcane where there are knots

શેરડીમાં જયાં ગાંઠ હોય છે, ત્યાં રસ નથી હોતો... અને જયાં રસ હોય ત્યાં ગાંઠ નથી હોતી, જીવનના સબંધોનું પણ આવું જ છે.

Download View Full Screen