If you dont remember the past

If you dont remember the past

વીતેલા સમયને યાદ
ન રાખો તો ચાલશે પણ
તેમાંથી મળેલા અનુભવને
કાયમ યાદ રાખજો
Tags gujarati time experience
Category Gujarati
Views 2032 VIEWS
Downloads 365 DOWNLOADS