There was a feeling

એક લાગણી પડી હતી, તૂટેલી, વીખરાયેલી તરછોડાયેલી કોઈએ આવીને એને સમેટીને પોતાની કરી લીધી ત્યારથી એનું નામ મીત્ર પડી ગયું.

Download View Full Screen