I also reserve my emotions

હું પણ મારી લાગણીઓનું અભીયારણ ચાહું છુ, રોજ કોઈ આવી ને શીકાર કરી જાય કેમ પોસાય!

Download View Full Screen