Speaking from the mind

Speaking from the mind

મન થી વાત કરવી અને
કોઈનું મન રાખવા વાત કરવી
એમાં ઘણો તફાવત છે.
Tags gujarati mind
Category Gujarati
Views 2212 VIEWS
Downloads 378 DOWNLOADS