Man from some relationship

Man from some relationship

કેટલાક સંબંધોથી
માણસ સારો લાગે છે,
અને
કેટલાક માણસોથી
સંબંધ સારો લાગે છે
Tags gujarati good man relation
Category Gujarati
Views 2326 VIEWS
Downloads 419 DOWNLOADS