Life has to run over time

જીવનમાં સમયની સાથે ચાલવું પડે છે જે નામંજુર હોય તે જ કરવું પડે છે રોવાનો અધિકાર પણ નથી આપતું આ જગત ક્યારેક લોકોને બતાવવા માટે હસવું પણ પડે છે.

Download View Full Screen