Dont be arrogant on your own destiny

ઘમંડ કયારેય ના કરવો પોતાના નસીબ પર સાહેબ... એક કાંકરી પણ મોઢામાં ગયેલ કોળીયો બહાર કઢાવી શકે છે

Download View Full Screen