Do not paint anyone bad

Do not paint anyone bad

કોઈને ખરાબ ચીતરવા નહી
કારણ કે એમા કલર તો
આપણો જ વપરાય છે
Tags gujarati paint bad
Category Gujarati
Views 2095 VIEWS
Downloads 371 DOWNLOADS