Darkness is sometimes necessary in life

જીવનમાં કોઈક કોઈક વાર અંધારું પણ જરૂરી છે... ખબર તો પડે કે આપડી જોડે સાચા હીરા કયા છે... નહીંતર તડકામાં કાચના ટુકડા પણ હીરાની જેમ ચમકે છે

Download View Full Screen